REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA

w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy.

 

 

 §  1

 Postanowienia ogólne

 

1.  Regulamin określa:

a)  formę i wysokość stypendium dla najlepszego ucznia;

b)  kryteria, które musi spełnić kandydat do stypendium;

c)   tryb zgłaszania kandydatów do stypendium;

d)  tryb i zasady przyznawania stypendium.

2.    Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić się wysokimi wynikami w nauce (bez ocen niższych niż ocena dobra), znaczącymi osiągnięciami naukowymi i/lub sportowymi i ma na celu mobilizowanie ich do rozwijania uzdolnień i zainteresowań.

3.       Stypendium przyznawane jest dla jednego ucznia z każdego etapu edukacyjnego:

a)  uczniowie KLO;

b)  uczniowie klas IV-VIII SP;

c)   uczniowie klas I-III SP.

4.        Stypendium dla najlepszego ucznia przyznaje Dyrektor Szkoły, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną:

a)  dla uczniów klas IV-VIII SP oraz klas KLO w ramach środków finansowych przyznanych przez organ prowadzący;

b)  dla ucznia z klas I-III SP w ramach środków finansowych szkoły.

5.  Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Stypendialną:

a) w skład Komisji Stypendialnej wchodzi Dyrektor i trzech nauczycieli:

przewodniczący i dwóch członków;

b)  Komisja powołana jest do czasu odwołania przez Dyrektora;

c)   w pracach Komisji mogą, w razie potrzeby, brać udział dodatkowe osoby zaproszone przez Dyrektora lub Komisję Stypendialną.

 

 § 2

 Kryteria, które musi spełnić kandydat i stypendysta

 

 

Stypendium dla najlepszego ucznia może być przyznane uczniowi, który spełni łącznie następujące warunki:

-    uzyskał wysokie wyniki w nauce, co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz osiągał sukcesy w konkursach lub zawodach, aktywnie działał społecznie w okresie za który ubiega się o przyznanie stypendium;

-    był uczniem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego lub Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy w okresie za który stara się o stypendium;

- jest uczniem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego lub Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy w okresie otrzymywania stypendium.

  

§ 3

 

Wysokość i forma stypendium

 

Stypendium dla najlepszego ucznia przyznawane jest uczniowi w postaci obniżenia czesnego o 100% na okres 5 miesięcy ( wrzesień-styczeń lub luty-czerwiec). 

 

§ 4

 

Tryb zgłaszania kandydatów do stypendium

 

1.    Wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszego ucznia mogą składać:

 

a)     klasy I-III SP (załącznik 3)

      wychowawca klasy

b)    klasy IV-VIII SP (załącznik 1)

      rodzice lub prawni opiekunowie uczniów

c)     klasy I-IV KLO (załącznik 2)

      uczniowie pełnoletni,

      rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.

2.     Wniosek o przyznanie stypendium osoba wymieniona w ust.1 składa do Komisji Stypendialnej w terminie:

a)   do 31 stycznia za pierwszy semestr;

b)  do 30 czerwca za drugi semestr.

3.  Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w ust.2 nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.

 

 § 5

 

Tryb przyznawania stypendium

 

1.  Na posiedzeniu Komisji Stypendialnej rozpatrywane są kandydatury na stypendystów na podstawie zgłoszonych wniosków.

2.   Komisja ma prawo uwzględnić inne, nieprzekazane przez wnioskodawcę we wniosku informacje, będące w jej posiadaniu.

3.    Komisja może zwrócić się do innych osób, instytucji o informacje, które uwzględni w swojej opinii.

4.     Kolejność na liście stypendystów jest ustalana przez członków Komisji Stypendialnej, a ostateczny wynik jest zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną w terminie:

 

a) do 14 lutego – za pierwszy okres nauki; b) do końca sierpnia – za drugi okres nauki.

5.        Decyzja Rady Pedagogicznej dotycząca uczniów, którym przyznano stypendium jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.

 

 §6

 

Zasady przyznawania stypendium

 

1.     Komisja Stypendialna ocenia merytorycznie informacje zawarte we wniosku oraz załączonych do niego dokumentach.

 

2.     Przy ocenianiu kandydatur uczniów edukacji wczesnoszkolnej w pracach Komisji Stypendialnej biorą udział również wychowawcy klas I-III SP.

 

3.     Ocena merytoryczna wniosku polega na przyznaniu punktów kandydatowi na podstawie kryteriów określonych w §2 p.2.

 

4.     Punkty, o których mowa w ust. 3, przyznawane są w następujący sposób:

 

1)    dla uczniów klas I-III SP

 

a)    EDUKACJA POLONISTYCZNA

 

      czytanie (maksymalnie po 2 punkty za każdą umiejętność):

o poprawność, płynność, wyrazistość,

o rozumienie tekstu,

o praca z tekstem,

o samodzielne czytanie książek;

      pisanie (maksymalnie po 2 punkty za każdą umiejętność):

o staranność, estetyka, właściwy kształt liter, dobre tempo,

o poprawność ortograficzna, gramatyczna i interpunkcyjna,

o samodzielność i twórczość w tworzeniu tekstów pisanych;

      wypowiedzi (maksymalnie po 2 punkty za każdą umiejętność):

o swoboda, poprawność, złożoność, spójność, oryginalność,

o recytacja wierszy, fragmentów prozy;

      wiedza polonistyczna (maksymalnie 2 punkty za umiejętność):

o znajomość pojęć i umiejętność ich wykorzystania w praktyce (np. co to jest opowiadanie, list, rzeczownik, czasownik, liczba pojedyncza …).

 

b)    EDUKACJA MATEMATYCZNA (maksymalnie po 2 punkty za każdą umiejętność):

 

      stosowanie działań matematycznych i związków między nimi,

      obliczenia pamięciowe,

      rozwiązywanie złożonych zadań tekstowych

      znajomość pojęć geometrycznych,

      rozwiązywanie zadań geometrycznych,

      stosowanie matematyki w praktyce (mierzenie, ważenie, płacenie, zegar, kalendarz, temperatura).

b)    EDUKACJA PRZYRODNICZA (maksymalnie po 2 punkty za każdą umiejętność):

      ogólna wiedza przyrodnicza,

      korzystanie z map,

      prowadzenie obserwacji i doświadczeń przyrodniczych,

      dbałość o przyrodę.

c)     EDUKACJA JĘZYKOWA (maksymalnie po 2 punkty za każdą umiejętność):

      rozumienie prostych poleceń i właściwa na nie reakcja;

      nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu;

      recytacja wierszyków i rymowanek, śpiew piosenek;

      rozumienie sensu opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, przedmiotami, gestami.

d)    INNE UMIEJĘTNOŚCI

      wysokie zaangażowanie w zajęcia plastyczne (maksymalnie 1 p),

      wysokie zaangażowanie w zajęcia muzyczne (maksymalnie 1 p),

      wysokie zaangażowanie w zajęcia ruchowe (maksymalnie 1 p),

      posługiwanie się komputerem ( w tym obsługa programów Word, Paint, Scratch ) (maksymalnie 2 p),

      terminowość wykonywania zadań domowych (maksymalnie 1 p),

      zaangażowanie w akcje charytatywne (maksymalnie 2 p),

      zaangażowanie w życie szkoły (maksymalnie 2 p),

          udział w konkursach i zawodach sportowych:

o udział w konkursach i zawodach szkolnych – 1p za każdy,

o wyróżnienie w konkursach i zawodach międzyszkolnych - 2 p za każde,

o wyróżnienie w konkursach i zawodach na szczeblu co najmniej wojewódzkim - 5 p za każdy.

2)    stypendium dla uczniów klas IV-VIII SP

 

a)    średnia ocen semestralnych – waga 1,

b)    średnia ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego wiodącego – waga 2,

c)     za tytuł laureata olimpiady i konkursu przedmiotowego na szczeblu:

-  międzynarodowym – za każdy tytuł laureata 4pkt,

-  ogólnopolskim – za każdy tytuł laureata 3 pkt,

-  wojewódzkim, powiatowym, gminnym – za każdy tytuł laureata 2 pkt,

d)    za tytuł finalisty olimpiady i konkursu przedmiotowego na szczeblu:

-  międzynarodowym – za każdy tytuł finalisty 3pkt,

-  ogólnopolskim – za każdy tytuł finalisty 2 pkt,

-  wojewódzkim, powiatowym, gminnym – za każdy tytuł finalisty 1 pkt,

e)     za osiągnięcia sportowe jako reprezentant SP im. św. Franciszka

-  za każdy udział w zawodach – 1 pkt,

-   za indywidualne osiągnięcia – 1 pkt za każdy medal zdobyty na zawodach,

f)      za osiągnięcia artystyczne w konkursach jako reprezentant szkoły SP im. św. Franciszka

-  za każdy udział w konkursie – 1 pkt ( maksymalnie 3 pkt),

-  za indywidualne osiągnięcia – 1 pkt za każdy tytuł laureata,

g)    za działalność społeczną na terenie szkoły i współpracując ze szkołą

– maksymalnie 3 pkt,

h)    za inne osiągnięcia pozaszkolne – maksymalnie 3 pkt.

3)    stypendium dla uczniów klas KLO

a)    średnią ocen semestralnych – waga 1,

b)    średnia ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego wiodącego – waga 2,

c)     średnia ocen z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym – waga 1,

d)    za tytuł laureata olimpiady i konkursu przedmiotowego na szczeblu:

-  międzynarodowym – za każdy tytuł laureata 4pkt,

-  ogólnopolskim – za każdy tytuł laureata 3 pkt,

-  wojewódzkim, powiatowym, gminnym – za każdy tytuł laureata 2 pkt,

e)     za tytuł finalisty olimpiady i konkursu przedmiotowego na szczeblu:

-  międzynarodowym – za każdy tytuł finalisty 3pkt,

-   ogólnopolskim – za każdy tytuł finalisty 2 pkt,

-   wojewódzkim, powiatowym, gminnym – za każdy tytuł finalisty 1 pkt,

f)      za osiągnięcia sportowe jako reprezentant KLO

-   za każdy udział w zawodach – 1 pkt,

-    za indywidualne osiągnięcia – 1 pkt za każdy medal zdobyty na zawodach,

g)     za osiągnięcia artystyczne w konkursach jako reprezentant szkoły KLO

-   za każdy udział w konkursie – 1 pkt ( maksymalnie 3 pkt),

-   za indywidualne osiągnięcia – 1 pkt za każdy tytuł laureata,

h)    za aktywną działalność społeczną na rzecz lokalnego środowiska szkolnego, wolontariat szkolny – maksymalnie 3 pkt,

i)       za inne osiągnięcia pozaszkolne – maksymalnie 3 pkt .

5.     Komisja Stypendialna przy ocenie wniosków uczniów klas IV-VIII SP i KLO posługuje się oceną punktową, przyznając każdemu z wniosków ocenę zgodnie z punktacją o której mowa w ust.4, a przy ocenie wniosków uczniów klas I-III SP – punktacją przyznaną przez wychowawcę.

 

6.     W sytuacji takiej samej liczby punktów przyznanych przez Komisję Stypendialną przy ocenie wniosków o przyznanie stypendium decyduje kolejno (aż do zróżnicowania kolejności):

      średnia ocen,

      liczba konkursów z bardzo wysokimi osiągnięciami,

      poziom klasy (im wyższa klasa, tym wyższa pozycja na liście).

 

7.     Komisja wyłania maksymalnie dziewięciu kandydatów (po trzech z każdego etapu edukacyjnego). Ostateczny wybór trzech stypendystów dokonywany jest przez Radę Pedagogiczną.

 

8.     Pisemną decyzję Dyrektora o przyznaniu uczniowi stypendium otrzymują do wiadomości rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

 

9.     Informacja o uczniach, którzy uzyskali stypendium dla najlepszego ucznia będzie podawana do publicznej wiadomości (strona szkoły, kronika szkoły,

 

Facebook, tablica informacyjna szkoły).

 

10. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o cofnięciu przyznanego stypendium dla najlepszego ucznia, gdy stypendysta:

 

a)  rażąco naruszył obowiązki ucznia,

b)  dopuścił się rażąco nieodpowiedzialnego zachowania lub nagannej postawy moralnoetycznej,

c)   w poważnym zakresie naruszył postanowienia Statutu Szkoły.

11.  Decyzje Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły w sprawach stypendiów są ostateczne.

12.  Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium, jeśli:

a)      wnioskodawca nie dopełni wymogów formalnych obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium dotyczących nieprzestrzegania terminów do złożenia wniosku,

b)  zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia przyznania stypendium

 

 §  7

 Przepisy końcowe

 

 

1.       Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem stypendiów o charakterze motywacyjnym.

 

2.    Zmiany w niniejszym regulaminie stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 r.

 

 

  logo LS strona tytulowa wersja finalna 1 proc