Regulamin opłat 2021/2022

Regulamin opłat czesnego w Szkole Podstawowej im. św. Franciszka w Legnicy, Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy
i Internacie dla Młodzieży

 

§1
Założenia ogólne

 

 1. Czesne jest obowiązkową opłatą pobieraną przez szkołę i internat.
 2. Opłaty za świadczenie usług edukacyjnych mają na celu pokrywanie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkoły i internatu.
 3. Wysokość czesnego za szkołę i internat oraz ulg ustala odpowiednio dyrektor szkoły i dyrektor internatu za zgodą Organu Prowadzącego.
 4. Czesne za szkołę nie obejmuje kosztów zakupu podręczników, przyborów szkolnych, posiłków, kosztów wyjść i wyjazdów, spektakli teatralnych, muzycznych, seansów kinowych, zajęć dodatkowych prowadzonych przez osoby spoza szkoły.
 5. Czesne za internat obejmuje miejsce w internacie oraz pełne wyżywienie (3 posiłki).

 

§2
Czesne

 

 1. Wysokość czesnego w szkole podstawowej:

a) 200,00 zł miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec) i 100 zł. miesięcznie, płatne przez 2 miesiące (lipiec i sierpień) w klasach I-VII szkoły podstawowej

b) 200,00 zł miesięcznie płatne przez 10 miesięcy tj. od września do czerwca w klasie VIII szkoły podstawowej;

 2. Wysokość czesnego w liceum wynosi:

a) 230,00 zł miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec) i 110 zł. miesięcznie, płatne przez 2 miesiące (lipiec i sierpień) w klasach I-III liceum na podbudowie szkoły podstawowej;

b) 230,00 zł miesięcznie płatne przez 9 miesięcy tj. od września do maja w klasie IV liceum na podbudowie szkoły podstawowej oraz w klasie III liceum na podbudowie gimnazjum. 

 3. Wysokość czesnego za internat wynosi:

a)  dla uczniów naszej szkoły:

- 330,00 zł miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec) i 100 zł. miesięcznie, płatne przez 2 miesiące (lipiec i sierpień) w klasach I-III liceum na podbudowie szkoły podstawowej;

- 330,00 zł miesięcznie płatne przez 9 miesięcy tj. od września do maja w klasie IV liceum na podbudowie szkoły podstawowej oraz klasie III liceum na podbudowie gimnazjum.

b) dla uczniów spoza naszej szkoły:

- 440,00 zł miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec) i 100 zł. miesięcznie, płatne przez 2 miesiące (lipiec i sierpień) w klasach I-III liceum na podbudowie szkoły podstawowej;

- 440,00 zł miesięcznie płatne przez 9 miesięcy tj. od września do maja w klasie IV liceum na podbudowie szkoły podstawowej oraz klasie III liceum na podbudowie gimnazjum.

 

§3
Zniżki

 

      1. Zniżki dla rodzeństwa w szkole:

a) drugie dziecko w szkole (łącznie szkoła podstawowa i liceum) - 25 % czesnego,

b) trzecie dziecko w szkole (łącznie szkoła podstawowa i liceum) - 50 % czesnego,

c) czwarte i każde następne dziecko w szkole (łącznie szkoła podstawowa i liceum) – 75% czesnego.

2. Zniżki dla dzieci pracowników szkoły i internatu:

a) pierwsze dziecko w szkole - 25 % czesnego,

b) drugie dziecko w szkole (łącznie szkoła podstawowa i liceum) - 50 % czesnego,

c) trzecie i każde następne dziecko w szkole (łącznie szkoła podstawowa i liceum) – 75% czesnego.

3. Zniżki dla rodzeństwa w internacie:

a) drugie dziecko w internacie - 10 % czesnego,

b) trzecie dziecko w internacie - 30 % czesnego,

c) czwarte i każde następne dziecko w internacie – 50%.

4. Zniżki dla dzieci pracowników szkoły i internatu:

a) pierwsze dziecko w internacie - 10 % czesnego,

b) drugie dziecko w internacie - 30 % czesnego,

c) trzecie i każde następne dziecko w internacie - 50 % czesnego.

5. Kolejność rodzeństwa liczy się od najwyższego poziomu kształcenia.

6. Pracownik szkoły lub internatu posiadający więcej niż jedno dziecko uczące się w szkole, może skorzystać tylko z jednej formy zniżki o których mowa w §3 pkt. 1,2,3,4.

7. Upoważnienie do korzystania ze zniżek, o których mowa w §3 pkt. 1,2,3,4, należy potwierdzić złożonym do dyrektora szkoły oświadczeniem (załącznik nr 1,2). Zniżka będzie naliczana od miesiąca następnego, od daty złożenia oświadczenia, aż do końca bieżącego roku szkolnego lub ustania okoliczności upoważniającej do otrzymania zniżki.

8. W uzasadnionych, losowych przypadkach dyrektor szkoły, na podstawie złożonego podania (załączniki nr 3,4,5), może podjąć decyzję o przesunięciu terminu opłaty czesnego lub obniżyć czesne. Podanie to musi być złożone przed upływem terminu wpłaty w danym miesiącu.

§4
Termin i forma płatności

 

     1. Czesne należy wpłacać do 10-go dnia każdego miesiąca na konto:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 492030 0045 1110 0000 0012 0570

2. Przelew powinien być wypełniony według następującego wzoru:

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka w Legnicy lub Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy lub Internat dla Młodzieży

Tytuł przelewu: czesne za ucznia …….. klasa …… miesiąc ……….

3. Poza sytuacjami wyjątkowymi, nie przyjmuje się wpłat gotówkowych.

 

§5
Wprowadzanie zmian w regulaminie opłat

 

 1. Zmiany w regulaminie opłat wprowadza dyrektor szkoły i internatu za zgodą Organu Prowadzącego.
 2. Zmiany wysokości czesnego mogą zostać wprowadzone nie później niż do końca maja
  i zaczynają obowiązywać od pierwszego dnia kolejnego roku szkolnego.

 

§6
Postanowienia końcowe

 

 1. W przypadku rezygnacji ze szkoły lub skreślenia ucznia na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora szkoły należy uregulować czesne za rozpoczęty miesiąc.
 2. Obowiązek opłaty czesnego ustaje w chwili ukończenia przez ucznia Szkoły.
 3. Raz na kwartał szkoła dokonuje rewizji wpłat czesnego i w razie stwierdzenia zaległości, wysyła wezwanie do zapłaty na adres korespondencyjny, podany szkole przez rodziców.
 4. Zaleganie z opłatami czesnego przez okres dłuższy niż trzy miesiące może skutkować skreśleniem ucznia z listy uczniów.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2021 r.

 

 

 

o. Andrzej Łaniecki

      Dyrektor

 

 

Załącznik do regulaminu opłat za szkołę można pobrać klikająć w poniższe linki

Załącznik 1

Załącznik 3

 

  logo LS