Zasady oceniania w czasie zdalnego nauczania

w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy

 

Aneks do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania


§ 1. Podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz.493)

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym na odległość mają charakter przejściowy i obowiązują w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w czasie zawieszenia zajęć (podczas nauki na odległość).
3. Szczegółowe kryteria oceniania oraz sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauczania zdalnego ujęte są w kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów.
4. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na podstawie zasad ujętych w Statucie Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Franciszka z Asyżu.
5. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców / opiekunów prawnych w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

§ 3. Ogólne zasady oceniania w czasie nauczania zdalnego

1. Monitorowanie, ocenianie pracy zdalnej uczniów odbywać się będzie za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, programu MS Teams oraz podczas zajęć online.
2. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów pozostają zgodnie z zapisami w Przedmiotowych Zasadach Oceniania oraz zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zawartym w Statucie Szkoły.
3. Ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów w kształceniu zdalnym odbywa się na podstawie różnych form aktywności ucznia podczas zajęć online oraz na podstawie prac uczniów przesyłanych za pośrednictwem:
 dziennika elektronicznego
 poczty elektronicznej
 platformy MS Teams – Office 365
I innych form przekazu zaproponowanych przez nauczyciela przedmiotu
4. Ocenie podlegają następujące formy aktywności uczniów:
• karty pracy
• odpowiedzi ustne (lekcje online)
• aktywność na zajęciach online
• dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat zgodnie z kryteriami wskazanymi przez nauczyciela
• testy do rozwiązywania udostępnione przez nauczyciela we wskazanym/ustalonym czasie (np. za pośrednictwem Forms, platform edukacyjnych – testy językowe)
• kartkówki, sprawdziany – np. za pośrednictwem Forms, Quizizz
• prezentacje, referaty na zadany temat zgodnie z kryteriami szczegółowymi podanymi przez nauczyciela przedmiotu
• skany wykonanych prac, ćwiczeń, zadań
• zadania i ćwiczenia do wykonania przez ucznia i odesłania nauczycielowi
• zadania z e-podręcznika
• notatki własne (do lekcji)
• projekty
• plakaty
• zadania/ćwiczenia na platformach edukacyjnych
• zadania w formie papierowej – przesyłane w formie zdjęcia lub skanu za pośrednictwem Librusa, poczty elektronicznej, Messengera, Teamsa, itp.
• prace i zadania dodatkowe (dla chętnych)
• prace twórcze

5. Wykonane zadania uczniowie przekazują w ustalonej z nauczycielem formie i we wskazanym terminie za pośrednictwem ustalonych form przekazu (dziennik elektroniczny – Librus, poczta elektroniczna, MS Teams, Messenger).

6. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów, sposoby poprawy ocen pozostają zgodnie z zapisami w Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zawartym w Statucie Szkoły oraz zgodnie z dokumentacją przedmiotową nauczyciela (Przedmiotowe Zasady Oceniania, kryteria oceniania, wymagania edukacyjne).

Zarządzenie nr 03/2020

Dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Franciszka z Asyżu
w Legnicy

z dnia 19.10.2020 r.

w sprawie wprowadzenia nauczania w trybie zdalnym w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910) oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy nr HDM.070.2.2020.JR.11562, z dnia 19.10.2020 r.,  zarządzam co następuje:

  • 1

Wprowadza się od 19.10.2020 r. do 30.10.2020 r. we wszystkich oddziałach Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego zdalny tryb nauczania.

  • 2

Wszystkie zajęcia odbywają się z wykorzystaniem narzędzi do nauki zdalnej, zgodnie z dotychczasowym planem zajęć lekcyjnych. Co najmniej połowa zajęć odbywać się będzie jako zajęcia on-line, z wykorzystaniem narzędzi komunikacji zdalnej. Za organizację poszczególnych zajęć odpowiadają nauczyciele prowadzący lekcje.

  • 3

Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia dokumentacji z lekcji. Z każdych zajęć należy wpisać w dzienniku frekwencję oraz temat lekcji.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r.

 o. Andrzej Łaniecki

dyrektor

 

W niedzielę, 11 października 2020 roku, obchodziliśmy w Kościele w Polsce XX Dzień Papieski pod hasłem „TOTUS TUUS”. W Legnicy obchody tego wyjątkowego dnia odbyły się w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Uroczystej Mszy świętej z udziałem delegacji szkół noszących imię Jana Pawła II przewodniczył ks. Jarosław Kowalczyk, dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej, koordynator Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym roku, ze względu na obostrzenia i rygor sanitarny, tylko wybrani przedstawiciele reprezentowali szkoły papieskie na uroczystości. Po Eucharystii odbył się koncert Złotoryjskiej Górniczej Orkiestry Dętej. Cieszymy się, że w obchody Dnia Papieskiego w wymiarze diecezjalnym włączyli się także nasi licealiści: Maja Dzierżyk i Paweł Lebiedziejewski z klasy I „a”. Brali oni czynny udział w liturgii, a po Mszy świętej, reprezentując Stypendystów z Diecezji Legnickiej, którzy w tym roku pozostali w swoich rodzinnych parafiach zbierali ofiary do puszek z przeznaczeniem dla młodzieży korzystającej z programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie naszym Uczniom wraz z Panią Profesor Beatą Dzierżyk, która każdego roku bardzo aktywnie pomaga w organizacji Dnia Papieskiego w Legnicy.

 

   

Czcigodni Ojcowie, Szanowni Nauczyciele, Drogie Koleżanki i Koledzy. Dziękuję wszystkim serdecznie za udział w wyborach na przewodniczącego szkoły. To był wspaniały zaczątek - nauka jak spełnić w przyszłości swój obywatelski obowiązek. Mam nadzieję, że za rok ponownie będziemy mieli okazję uczyć się od najmłodszych lat jak w przyszłości wybierać parlamentarzystów, samorządowców, prezydenta. Dziękuję za wspaniałą zabawę, za dużo uśmiechu, żartów. Byliście wspaniali! Dziękuję moim kontrkandydatom, bez Was to nie miałoby sensu. Moje wyrazy szacunkuszacunku składam Wam! Dziękuję Ojcom Dyrektorom i Nauczycielom za umożliwienie nam spędzenia czasu ze sobą, byśmy mogli się w ten sposób lepiej poznać, spojrzeć w oczy. Mam nadzieję, że spełnię oczekiwania większości. Obiecuję, że będę godnie reprezentował Katolicką Szkołę świętego Franciszka i wypełniał obowiązki jakie płyną z jej regulaminu. Dziękuję za zaufanie i chcę prosić w imieniu nas wszystkich Ducha świętego o mądrość, cichość, dobroć i miłość
 
 
Tymoteusz Bałtrukiewicz
 

logo bip