Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych. Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną.

Od poniedziałku, 9 listopada br. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, nauczyciele będą mogli skorzystać z jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 500 zł w zakresie poniesionych kosztów związanych z kształceniem na odległość.

źródło: Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zapraszamy Was na rekolekcje C&S ON-LINE. Są to rekolekcje dla osób rozeznających swoje powołanie oraz zainteresowanych duchowością franciszkańską. Odbędą się one w dniach 7-8 listopada 2020 r.

C&S ON-LINE… mieliśmy nadzieję, że uda nam się spotkać, ale niestety. Nasz franciszkański dom w Zakopanem jest obecnie objęty kwarantanną. Zresztą rozsądek nakazuje, aby przy tak wysokich liczbach zakażeń i wprowadzonych obostrzeniach, rekolekcje przenieść do Internetu.
Ma to oczywiście swoje plusy – możesz uczestniczyć bez konieczności dojazdu. Nawet jeśli mieszkasz od nas bardzo daleko, to i tak w tym czasie możemy być razem!

Wierzymy w to, że Bóg jest Panem miejsca i czasu. On będzie z nami, pomimo, że będziemy w różnych miejscach.

Rekolekcje odbędą się w dniach 7-8 listopada 2020 r. (sobota – niedziela). W oba te dni połączymy się ze sobą internetowo w godzinach od 9:00 do 12:00. W planie mamy wspólną modlitwę, konferencje, czas na osobiste przemyślenia, wspólne dzielenie oraz możliwość indywidualnej rozmowy.

Jeśli nie pasuje Ci termin, masz kiepski Internet, albo masz po prostu dość przebywania w przestrzeni on-line, to i tak zachęcamy Cię do podjęcia kontaktu z nami. Spróbujemy zawalczyć o spotkanie na żywo. Odezwij się!  Podajemy numer kontaktowy 725 160 800.

 

!

 

 

Zło dobrem zwycieżaj! Powoli to zdanie staje się praktyczną poradą na każdy dzień, a nie tylko pięknym zdaniem z przeszłości. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko męczennik. Ilu z nas wchodzi teraz na tę drogę? Jak ta sytuacja będzie się rozwijać? Dokąd prowadzi nas Matka Boża? Oddajemy wszystko dobremu Bogu Ojcu.

 

Różaniec Do Granic Nieba to nie przypadek! Akurat teraz. To wszystko było przewidziane dużo wcześniej, choć nikt, tu na ziemi tego nie planował.

 

Zapraszamy Cię, byś wziąć udział w Bożym planie dla Polski i całego świata.

 

Więćej informacji możesz uzyskać klikając na poniższel inki

 

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. następnego dnia czyli 2 listopada obchodzimy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Te dni kojarzą się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Kościół w tych dniach oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej oraz otacza modlitwą tych wszystkich, którzy na ten radosny moment spotkania z Bogiem oczekują. Wiernym zaś pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką oraz naszymi bliskimi, którzy odeszli do domu Ojca. Zachęcając do owocnego przeżycia wspomnianych dni w tym wyjątkowym czasie Informujemy, że 2 listopada jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych prowadzonych w tym roku szkolnym ze względu rozwijającą się sytuację pandemii w trybie stacjonarnym oraz zdalnym.

 

 

.

 

 
 
 

 

Zasady oceniania w czasie zdalnego nauczania

w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy

 

Aneks do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania


§ 1. Podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz.493)

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym na odległość mają charakter przejściowy i obowiązują w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w czasie zawieszenia zajęć (podczas nauki na odległość).
3. Szczegółowe kryteria oceniania oraz sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauczania zdalnego ujęte są w kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów.
4. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na podstawie zasad ujętych w Statucie Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Franciszka z Asyżu.
5. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców / opiekunów prawnych w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

§ 3. Ogólne zasady oceniania w czasie nauczania zdalnego

1. Monitorowanie, ocenianie pracy zdalnej uczniów odbywać się będzie za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, programu MS Teams oraz podczas zajęć online.
2. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów pozostają zgodnie z zapisami w Przedmiotowych Zasadach Oceniania oraz zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zawartym w Statucie Szkoły.
3. Ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów w kształceniu zdalnym odbywa się na podstawie różnych form aktywności ucznia podczas zajęć online oraz na podstawie prac uczniów przesyłanych za pośrednictwem:
 dziennika elektronicznego
 poczty elektronicznej
 platformy MS Teams – Office 365
I innych form przekazu zaproponowanych przez nauczyciela przedmiotu
4. Ocenie podlegają następujące formy aktywności uczniów:
• karty pracy
• odpowiedzi ustne (lekcje online)
• aktywność na zajęciach online
• dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat zgodnie z kryteriami wskazanymi przez nauczyciela
• testy do rozwiązywania udostępnione przez nauczyciela we wskazanym/ustalonym czasie (np. za pośrednictwem Forms, platform edukacyjnych – testy językowe)
• kartkówki, sprawdziany – np. za pośrednictwem Forms, Quizizz
• prezentacje, referaty na zadany temat zgodnie z kryteriami szczegółowymi podanymi przez nauczyciela przedmiotu
• skany wykonanych prac, ćwiczeń, zadań
• zadania i ćwiczenia do wykonania przez ucznia i odesłania nauczycielowi
• zadania z e-podręcznika
• notatki własne (do lekcji)
• projekty
• plakaty
• zadania/ćwiczenia na platformach edukacyjnych
• zadania w formie papierowej – przesyłane w formie zdjęcia lub skanu za pośrednictwem Librusa, poczty elektronicznej, Messengera, Teamsa, itp.
• prace i zadania dodatkowe (dla chętnych)
• prace twórcze

5. Wykonane zadania uczniowie przekazują w ustalonej z nauczycielem formie i we wskazanym terminie za pośrednictwem ustalonych form przekazu (dziennik elektroniczny – Librus, poczta elektroniczna, MS Teams, Messenger).

6. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów, sposoby poprawy ocen pozostają zgodnie z zapisami w Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zawartym w Statucie Szkoły oraz zgodnie z dokumentacją przedmiotową nauczyciela (Przedmiotowe Zasady Oceniania, kryteria oceniania, wymagania edukacyjne).

logo bip