Zasady oceniania w czasie zdalnego nauczania

w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy

 

Aneks do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania


§ 1. Podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz.493)

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym na odległość mają charakter przejściowy i obowiązują w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w czasie zawieszenia zajęć (podczas nauki na odległość).
3. Szczegółowe kryteria oceniania oraz sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauczania zdalnego ujęte są w kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów.
4. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na podstawie zasad ujętych w Statucie Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Franciszka z Asyżu.
5. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców / opiekunów prawnych w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

§ 3. Ogólne zasady oceniania w czasie nauczania zdalnego

1. Monitorowanie, ocenianie pracy zdalnej uczniów odbywać się będzie za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, programu MS Teams oraz podczas zajęć online.
2. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów pozostają zgodnie z zapisami w Przedmiotowych Zasadach Oceniania oraz zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zawartym w Statucie Szkoły.
3. Ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów w kształceniu zdalnym odbywa się na podstawie różnych form aktywności ucznia podczas zajęć online oraz na podstawie prac uczniów przesyłanych za pośrednictwem:
 dziennika elektronicznego
 poczty elektronicznej
 platformy MS Teams – Office 365
I innych form przekazu zaproponowanych przez nauczyciela przedmiotu
4. Ocenie podlegają następujące formy aktywności uczniów:
• karty pracy
• odpowiedzi ustne (lekcje online)
• aktywność na zajęciach online
• dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat zgodnie z kryteriami wskazanymi przez nauczyciela
• testy do rozwiązywania udostępnione przez nauczyciela we wskazanym/ustalonym czasie (np. za pośrednictwem Forms, platform edukacyjnych – testy językowe)
• kartkówki, sprawdziany – np. za pośrednictwem Forms, Quizizz
• prezentacje, referaty na zadany temat zgodnie z kryteriami szczegółowymi podanymi przez nauczyciela przedmiotu
• skany wykonanych prac, ćwiczeń, zadań
• zadania i ćwiczenia do wykonania przez ucznia i odesłania nauczycielowi
• zadania z e-podręcznika
• notatki własne (do lekcji)
• projekty
• plakaty
• zadania/ćwiczenia na platformach edukacyjnych
• zadania w formie papierowej – przesyłane w formie zdjęcia lub skanu za pośrednictwem Librusa, poczty elektronicznej, Messengera, Teamsa, itp.
• prace i zadania dodatkowe (dla chętnych)
• prace twórcze

5. Wykonane zadania uczniowie przekazują w ustalonej z nauczycielem formie i we wskazanym terminie za pośrednictwem ustalonych form przekazu (dziennik elektroniczny – Librus, poczta elektroniczna, MS Teams, Messenger).

6. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów, sposoby poprawy ocen pozostają zgodnie z zapisami w Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zawartym w Statucie Szkoły oraz zgodnie z dokumentacją przedmiotową nauczyciela (Przedmiotowe Zasady Oceniania, kryteria oceniania, wymagania edukacyjne).

logo bip